Your Account
    Log into your account here:
       Forgot Password

    Not registered? Sign Up for free
    Registration allows you to keep track of all your content and comments, save bookmarks, and post in all our forums.
Clash of Clans

Nederlandse Clan!

Subscribe to topic Low Bandwidth Favourite Forums

Down to Quick Reply
Displaying Page 1 of 1

JohnRoyale Posted at: 13:27 May22 2018 Post ID: 3444550
JohnRoyale
Forum GuestMember
Posts: 2
Post Likes: 0
+
0
+
Onze clan Eenvoud zoekt nog mensen die ons team willen versterken. We zijn al enkele jaren actief met een groot aantal mensen boven 4000 ranking. Er worden genoeg donaties gedaan zodat iedereen zijn kaarten kan sparen, dit verwachten we dus ook van jou.

We nodigen je uit in een gezellige Nederlandse clan waar je kunt meespelen in een team die wil groeien in de statistieken.

Tot snel,

John Clan Eenvoud
Reply Quote & ReplyMulti Quote
Displaying Page 1 of 1

Subscribe to topic Low Bandwidth Favourite Forums

Members viewing this thread:
REPLY IN THIS THREAD
Smilies, click to use

You must be logged in to reply:
Username: 
Password:   
Forgot password? Click here to get it resent to you.
Sign Up Register for free.

Users under 13 are not eligible to post on the SuperCheats forums.

Post Top
Click to close